Cloud

Umožněte podniku expandovat díky cloudovému řešení

Se vzrůstajícími potřebami podniků flexibilně reagovat na aktuální potřeby trhu, při zachování nízkých finančních nákladů na provoz a správu, je třeba hledat řešení, která dokáží těmto požadavkům obstát. Cloudové služby těmito vlastnostmi vynikají, jsou součástí aktuálního trendu inovativních technologií a přináší pro podniké prostředí řadu dalších benefitů, kterými lze docílit celkové optimalizace IT prostředí.

V oblasti Cloud Computingu nabízíme podnikům návrhy a realizace privátních cloudů, služeb veřejného cloudu provozovaného naší společností a hybirdní cloud s možností propojení privátního cloud zákazníka s veřejnym. Ve spolupráci s našemi partnery dodáváme aplikační řešení, která umožňují podnikům bez počátečních investic provozovat sady aplikací pro elektronickou poštovní korespondenci, interaktivní komunikaci a splupráci, sdílení souborů a dokumentů, ERP, CRM a řadu dalších.

Důvody pro využití cloudu

Cloud lze definovat jako nový přístup k využívání IT prostředků s klíčovou vlastností vysoké flexibility. Díky Cloud Computingu mohou podniky jednoduše rozšiřovat své portfolio využívaných, či nabízených služeb. Největší devizou u pronajímaných cloudů je pak platební model Pay-As-You-Grow, který nezatěžuje podniky vstupními investicemi do technologií. Náklady na provoz a správu jsou počítány na základě reálného využítí vypočetního výkonu s možností vysoké škálovatelnosti. Lze tak dosahnout vysoké efektivnosti IT ve spojení s vysokými finančními úsporami.

Vysoká variabilita tohoto řešení je také reprezentovaná jeho rozličnými třemi základními typy:

SaaS (Software jako služba), PaaS (Platforma jako služba) & IaaS (Infrastruktura jako služba)

Pokud se podnik rozhodne využívat těchto služeb od jednoho z cloudových poskytovatelů, označujeme jej jako cloud veřejný. V případě budování cloudu vlastními prostředky v rámci podniku pak mluvíme o cloudu privátním. Vývoj technologií však vytvořil zcela nový model, a to cloud hybridní, vyznačující se kombinovaným řežimem, kdy jedna část služeb je dodávaná interními zdroji a druhá část veřejnými ve spolupráci s cloudovými poskytovately.

Na základě konzultace se zákazníkem lze zvolit jednu z variant, která bude vyhovovat jeho požadavkům a očekáváním.

Výhody při využití cloudu

Vysoké úspora nákladů za provozu a správu cloudového řešení, s možnosti nulových počátečních investic do technologií.

Smluvní garance dostupnosti služeb.

Maximální flexibilita umožňující jednoduchou změnu výkonnostních a kapacitních parametrů dle potřeb podniku.

Využití modelu Pay-As-You-Grow, kalkulace platby na základě reálného využití výpočetního výkonu.

Rychlé zřízení služeb, včetně jejich budoucího rozšiřování.

Nabízené produkty cloudu

Citrix CloudPlatform

Automatizujte a škálujte datové centrum pomocí orchestrace cloudu. Zajistěte tak rychlé doručení IT prostředků a jejich snadné rozšíření.

Citrix CloudPortal

Použivejte ověřenou platformu pro správu cloudových a obchodních služeb, která umožňuje automatickou správu cloudu.

Citrix XenServer

Využijte pokročilé virtualizační platformy pro optimalizaci vašich serverů. Zajistěte rychlé doručení IT prostředků a jejich snadné rozšíření.